This is a parallax text block. Click the edit button to change this text.

Witamy na stronie poświęconej operacji gromadzenia danych w krajowym sektorze rybołówstwa

Operacja gromadzenia danych, zarządzania nimi i ich wykorzystania w sektorze rybołówstwa oraz wspieranie doradztwa naukowego w zakresie wspólnej polityki rybołówstwa jest realizowana w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” dla priorytetu 3 – działanie 3.2 Gromadzenie danych.

Podstawa prawna:  ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz.U. L 149 z 20.5.2014, s. 1).

Cel operacji: Poprawa i dostarczanie wiedzy naukowej oraz gromadzenie danych i zarządzanie nimi w ramach wspierania doradztwa naukowego dla potrzeb wspólnej polityki rybołówstwa.

Planowanym efektem operacji jest zebranie i zgromadzenie danych biologicznych, ekonomicznych i ekosystemowych z rybołówstwa komercyjnego, rejsów badawczych,  jak również koordynacja badań dla opisu i oceny sektora rybackiego.

Wartość operacji w okresie 2014-2020 : 9’292’889 EUR
Wkład Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego: 7’434’300 EUR

 

Więcej szczegółów o realizacji operacji gromadzenia danych na przestrzeni lat (w j. angielskim) na stronie: http://dcf.mir.gdynia.pl/